「Scroll」修訂間的差異

出自 資訊技術辭典
前往: 導覽搜尋
(新頁面: {| class="wikitable" |- | '''大陸簡體 '''|| 滚动 |- | '''大陸繁體''' || 滾動 |- | '''香港繁體''' || |- | '''台灣繁體''' || 捲動 |- | '''建議翻譯''' || |} ...)
 
(A small revision)
 
行 1: 行 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
| '''大陸簡體 '''|| 滚动
+
| '''大陸簡體''' || 滚动
 
|-
 
|-
 
| '''大陸繁體''' || 滾動
 
| '''大陸繁體''' || 滾動

於 2018年1月22日 (一) 22:10 的最新修訂

大陸簡體 滚动
大陸繁體 滾動
香港繁體
台灣繁體 捲動
建議翻譯