「Reference」修訂間的差異

出自資訊技術辭典
前往:導覽搜尋
(新頁面: {| class="wikitable" |- | '''大陸簡體 '''|| 引用 |- | '''大陸繁體''' || 引用 |- | '''香港繁體''' || |- | '''台灣繁體''' || 參照 |- | '''建議翻譯''' || |} ...)
 
(A small revision)
 
行 1: 行 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
| '''大陸簡體 '''|| 引用
+
| '''大陸簡體''' || 引用
 
|-
 
|-
 
| '''大陸繁體''' || 引用
 
| '''大陸繁體''' || 引用

於 2018年1月22日 (一) 22:02 的最新修訂

大陸簡體 引用
大陸繁體 引用
香港繁體
台灣繁體 參照
建議翻譯