「Find」修訂間的差異

出自資訊技術辭典
前往:導覽搜尋
(新頁面: {| class="wikitable" |- | '''大陸簡體 '''|| 查找 |- | '''大陸繁體''' || 查找 |- | '''香港繁體''' || |- | '''台灣繁體''' || 尋找 |- | '''建議翻譯''' || |} ...)
 
(A small revision)
 
行 1: 行 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
| '''大陸簡體 '''|| 查找
+
| '''大陸簡體''' || 查找
 
|-
 
|-
 
| '''大陸繁體''' || 查找
 
| '''大陸繁體''' || 查找

於 2018年1月22日 (一) 22:06 的最新修訂

大陸簡體 查找
大陸繁體 查找
香港繁體
台灣繁體 尋找
建議翻譯